Algemene voorwaarden

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Algemene Voorwaarden Rousseau Renovatie (consumenten)  Artikel 1 – Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die aan Rousseau Renovatie opdracht geeft tot het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of van een restauratie;
 • Partijen: Rousseau Renovatie en de consument;
 • Derde(n): niet bij de overeenkomst betrokken partij(en):
 • Verbouwing: een bouwkundige wijziging aan een onroerende zaak;
 • Onderhoud: al die werkzaamheden die ertoe dienen om de oorspronkelijke functie van een onroerende zaak de technische prestaties van de onderdelen daarvan te handhaven;
 • Restauratie: al die werkzaamheden die de onroerende zaak en eventuele elementen van in – en exterieur weer in goede (oorspronkelijke) staat terugbrengen en die het normale onderhoud te boven gaan;
 • Product: zaken, alsmede diensten zoals service, advies en inspectie;
 • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e- mailbericht of elke andere door partijen overeengekomen technische wijze;

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte van Rousseau Renovatie en op de tussen een consument en Rousseau Renovatie gesloten overeenkomst tot het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of van een restauratie, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Rousseau Renovatie en de consument.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk tussen partijen te zijn overeengekomen.

2.3 In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en van toepassing.

Artikel 3 – De offerte

3.1 De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst door de consument.

3.2 De offerte wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.

3.3 De offerte omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het werk, van de beoogde bestemming, van de uit te voeren werkzaamheden en van de te leveren materialen. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.

 • De offerte vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
 • De offerte geeft inzicht in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvorming methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht. Bij de prijsvorming methode regie doet Rousseau Renovatie een opgave van de prijsfactoren (o.a. uur- tarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Rousseau Renovatie geeft desgevraagd aan de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 • De offerte vermeldt de betalingswijze.
 • De offerte en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door Rousseau Renovatie of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Rousseau Renovatie. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Rousseau Renovatie, door de consument aan haar geretourneerd te worden.
 • Indien de consument de offerte niet accepteert, mag Rousseau Renovatie de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte slechts dan in rekening brengen als Rousseau Renovatie de consument voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten, en de consument hiermee heeft ingestemd.
 • De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Totstandkoming, uitvoering en wijziging

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de consument. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt Rousseau Renovatie langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Indien de consument de offerte mondeling aanvaardt, bevestigt Rousseau Renovatie de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

4.2. Elke van Rousseau Renovatie uitgegane aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst Rousseau Renovatie onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rousseau Renovatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De in de vorige zinsnede genoemde aanpassingen zullen schriftelijk worden overeengekomen, welke nadere overeenkomsten worden geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarde

Elke met Rousseau Renovatie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Rousseau Renovatie van voldoende kredietwaardigheid van de consument zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.

Artikel 6 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen

Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen e.d. door Rousseau Renovatie bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Rousseau Renovatie niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de consument rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Op alle door Rousseau Renovatie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rousseau Renovatie.

7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Rousseau Renovatie en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de consument een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Rousseau Renovatie om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 – Verplichtingen van Rousseau Renovatie

8.1 Rousseau Renovatie is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8.2 Rousseau Renovatie aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8.3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk – door een niet aan Rousseau Renovatie te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Rousseau Renovatie gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de consument te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument

9.1 De consument zorgt ervoor dat Rousseau Renovatie tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Rousseau

Renovatie;

 1. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 2. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 3. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde middelen;
 4. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort;
 5. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen;
  • De consument is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
  • Indien de consument de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor de gevolgen van niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
  • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de consument verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Rousseau Renovatie voortvloeiende schade en kosten aan de consument in rekening worden gebracht.
  • De consument staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van het werk aan Rousseau Renovatie ter beschikking stelt.
  • Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de consument vervaardigd ontwerp, staat de consument in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij Rousseau Renovatie die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de consument heeft overgenomen.

Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden

10.1. De consument draagt het risico van het door Rousseau Renovatie aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover Rousseau Renovatie redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

10.2. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet Rousseau Renovatie hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en treden Rousseau Renovatie en consument met elkaar in overleg.

10.3. Indien Rousseau Renovatie de consument niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

10.4. Eventuele extra kosten die Rousseau Renovatie moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Rousseau Renovatie komt.

10.5. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 11 – Meer- en minderwerk

11.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11.2. De consument heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de consument op de uitvoering, respectievelijk van Rousseau Renovatie op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

11.3. Door Rousseau Renovatie te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de consument in rekening worden gebracht.

Artikel 12 – Stelposten

12.1. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij

 1. het aanschaffen van bouwstoffen; hetzij
 2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; hetzij
 3. het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de consument nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
  • Als de aard van de stelpost niet of niet voldoende is gespecificeerd, wordt die geacht uitsluitend betrekking te hebben op de aanschaf van bouwstoffen.
  • Als een stelpost uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van bouwstoffen, zijn de kosten van verwerking van die bouwstoffen in de aanneemsom begrepen.
  • Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Rousseau Renovatieberekende prijzen. Tenzij anders overeengekomen is de consument hierover een vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van de stelpost gebracht.

Artikel 13 – Uitbesteding werk aan derden

Consument machtigt Rousseau Renovatie om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14 – Aanbetaling.

Rousseau Renovatie is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.

Artikel 15 – Prijs en betaling

15.1. De prijs die de consument moet betalen kan na het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden en in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

15.2. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt Rousseau Renovatie een rekening aan de consument. Deze rekening moet binnen 2 weken na ontvangst worden betaald.

15.3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering stuurt Rousseau Renovatie een gespecificeerde eindafrekening aan de consument. Het saldo daarvan moet binnen 4 weken na ontvangst worden betaald.

15.4. De consument heeft het recht om vanaf de oplevering tot het einde van de serviceperiode een percentage van de aanneemsom in te houden. Van dit recht kan de consument alleen gebruik maken indien die inhouding in de overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 16 – Materialen

16.1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

16.2. Rousseau Renovatie stelt de consument in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Rousseau Renovatie is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

16.3. De consument is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Rousseau Renovatiekomen. Door de consument ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

16.4. De uit het werk komende materialen, waarvan de consument heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Rousseau Renovatie, tenzij anders overeengekomen, worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Rousseau Renovatie toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening

16.5. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Rousseau Renovatie doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17 – Oplevering

17.1. Het werk is opgeleverd wanneer Rousseau Renovatie aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

17.2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Rousseau Renovatie dit de consument schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Rousseau Renovatieschriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de consument het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

17.3. Kleine gebreken zullen door Rousseau Renovatie zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de consument opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Rousseau Renovatie slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die haar binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de oorzaak aan Rousseau Renovatie valt toe te rekenen.

17.4. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Rousseau Renovatie niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

Artikel 18 – Opleveringstermijnen.

18.1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de consument Rousseau Renovatie schriftelijk in gebreke te stellen.

18.2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Rousseau Renovatiegeen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18.3. De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de consument of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Rousseau Renovatie zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

Artikel 19 – Serviceperiode

19.1. Na de oplevering geldt een serviceperiode van 6 maanden. Rousseau Renovatie zal tekortkomingen die in de serviceperiode aan de dag treden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan hij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de consument.

19.2. Wanneer een consument binnen de serviceperiode aan Rousseau Renovatie schriftelijk of elektronisch een afwijking meldt van hetgeen is overeengekomen waardoor de consument schade lijdt, is Rousseau Renovatie gehouden om hetgeen is overeengekomen alsnog te leveren, tenzij de afwijking voor de oplevering aan de consument schriftelijk of elektronisch is kenbaar gemaakt en de consument daarmee heeft ingestemd. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van Rousseau Renovatie verlangd kan worden, heeft de consument recht op schadevergoeding.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1. Na de serviceperiode is Rousseau Renovatie niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij:

 1. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de consument redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;
 2. het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
  • De consument zal van een tekortkoming binnen redelijke termijn na de ontdekking mededeling aan Rousseau Renovatie doen.
  • De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid onder a, is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na 1 jaar na afloop van de serviceperiode.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Rousseau Renovatie is alle aansprakelijkheid van Rousseau Renovatie voor schade, zoals door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Rousseau Renovatie, uitgesloten.
  • Rousseau Renovatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder meer begrepen vertragingsschade, gevolgschade en/of immateriële schade.
  • De consument is gehouden Rousseau Renovatie te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Rousseau Renovatie in deze voorwaarden in de verhouding met de consument is uitgesloten.
  • Het staat Rousseau Renovatievrij om bij de uitvoering van haar overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door derden. Rousseau Renovatie zal bij het inschakelen van hulppersonen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rousseau Renovatie is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze hulppersonen.

 

 • Hulppersonen genieten in ieder geval en ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze algemene voorwaarden ten aanzien van Rousseau Renovatie gelden.

Artikel 21 – In gebreke blijven van de consument

21.1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Rousseau Renovatie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

21.2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Rousseau Renovatie gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Bovendien kan Rousseau Renovatie het werk stilleggen, mits zij de consument na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Deze stillegging staat er niet aan in de weg dat Rousseau Renovatievergoeding vordert van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de consument. Rousseau Renovatie zorgt ervoor dat de schade en kosten binnen redelijke grenzen blijven.

21.3. Als tijdens het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Rousseau Renovatie, mits hij de consument tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 22 – In gebreke blijven van Rousseau Renovatie

22.1. Als Rousseau Renovatie haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de consument haar aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten. De aanmaning gebeurt bij voorkeur schriftelijk.

22.2. De consument is bevoegd het werk door derden te doen uitvoeren of voortzetten, als Rousseau Renovatie na verloop van 10 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft.

22.3. In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de consument recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Rousseau Renovatie voortvloeiende schade en kosten.

22.4. De consument zorgt ervoor dat de kosten die voor Rousseau Renovatie voortvloeien uit de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 23 – Opschorting van de betaling

Indien het werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan wel in het geval van niet nakoming, heeft de consument het recht de betaling op te schorten indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur bericht de consument schriftelijk of elektronisch aan Rousseau Renovatie op welke grond de opschorting berust.

Artikel 24 – Klachtenbehandeling

24.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo volledig en duidelijk mogelijk worden omschreven en moeten tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij Rousseau Renovatie. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

24.2 Als de consument Rousseau Renovatie van een tekortkoming aan het werk op de hoogte stelt, is Rousseau Renovatie verplicht om zo spoedig mogelijk aan de consument mede te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan.

Artikel 25 – Vervaltermijn

Alle vorderingen van de consument en derden vervallen, indien deze niet binnen één jaar in rechte zijn ingesteld, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de consument respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan Rousseau Renovatie en/of het sluiten van de overeenkomst met Rousseau Renovatie of, bij gebreke daarvan, het verrichten van de werkzaamheden door Rousseau Renovatie.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

26.2 Alle geschillen tussen Rousseau Renovatie en de consument zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Utrecht, met dien verstande dat Rousseau Renovatie het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de consument aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]